zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

Globálne otázky, ako je kríza životného prostredia a pribúdajúce civilizačné ochorenia, dnes viac ako inokedy vyžadujú zmenu nášho životného štýlu a aj transformáciu spôsobov, akým myslíme a konáme. Jedlo tvorí základ nášho života a našich každodenných návykov, a teda by malo hrať vo vzdelávaní detí kľúčovú rolu. Na Slovensku funguje viac ako 4 000 prevádzok školského stravovania. V nich sa denne stravuje takmer 800 tisíc detí (čo predstavuje asi 70 percent z celkového počtu detí od MŠ po SŠ), ktoré za rok v školskej jedálni zjedia približne 180 miliónov pokrmov* (zdroj: 2muse).

Kým predškolák dokončí svoje stredoškolské štúdium, skonzumuje viac ako 4 000 pokrmov v školskej jedálni, čo predstavuje 4 000 príležitostí na posilnenie tela a mysle, na maškrtenie bez negatívnych následkov na zdravie a na pochopenie vzťahu medzi jedlom, ktoré jeme a svetom, v ktorom žijeme. Deti, ktoré porozumejú hodnote jedla, budú v budúcnosti kupovať kvalitnejšie potraviny, viac sa zaujímať o zdravý životný štýl a ochranu životného prostredia, ako aj vytvárať zdravú klímu v spoločnosti.

Aby sme náš svet urobili udržateľným, mali by sme začať so zmenou našich postojov a hodnôt.

Cieľom Skutočne zdravej školy je zvyšovať povedomie žiakov a mládeže, ich rodičov a učiteľov, o dôležitosti aktívneho budovania si zdravého životného štýlu prostredníctvom uvedomelého vzťahu k jedlu. Považujeme za dôležité tému stravovania a zdravého životného štýlu na školách riešiť vo všetkých ekologických, ekonomických, sociálnych a zdravotných súvislostiach. Téma je to natoľko univerzálna a komplexná, že prechádza prakticky všetkými vzdelávacími oblasťami, prostredníctvom čoho je možné naplniť veľkú časť očakávaných vzdelávacích výstupov od úrovne predškolského vzdelávania až po stredné školy.

Skutočne zdravá škola Anetta Vaculíková

Pomáhame školám, aby viedli deti a mladých ľudí k lepšiemu pochopeniu, čo je ozajstné jedlo a získaniu praktických zručností, ako viesť kvalitný a udržateľný život. Znalosti, ktoré deti počas vyučovania získavajú o faktoroch ovplyvňujúcich zdravie, alebo aktivity, ktorými škola podporuje zdravý životný štýl svojich žiakov, rovnako tak aj jedlo, ktoré školské jedálne ponúkajú na obedy, desiatu či v bufetoch, pomáhajú vytvárať kultúru zdravého, udržateľného a plnohodnotného stravovania a zároveň budovať zdravé návyky detí.

Zaujíma nás, čo si mladí myslia o zdravom životnom štýle

Chceme efektívne reagovať na potreby a možnosti mladých ľudí v oblasti zdravého životného štýlu a stravovania, preto sme sa rozhodli v prvom kroku zistiť, aké sú ich záujmy a preferencie v tejto oblasti a ako ich vnímajú. Skutočne zdravá škola o.z. aktuálne vďaka podpore hl. Mesta Bratislava realizuje prípravu prieskumu na tému “Vzťah detí základných a stredných škôl k zdravému životnému štýlu a stravovaniu”, ktorého realizácia začne v novom roku. 

“V našom pripravovanom prieskume plánujeme zapojiť deti z  bratislavských i mimobratislavských základných a stredných škôl, aby sme prezistili, akými informáciami, skúsenosťami a postojmi ohľadom tejto témy mladí ľudia disponujú. Všetkým zapojeným školám po vyhodnotení prieskumu odovzdáme na základe spracovaných a vyhodnotených dát výsledky s odporúčaniami od odborníkov na tému výživy, psychológie ale aj životného prostredia, ktoré doplníme konkrétnymi návrhmi a tipmi na riešenia najpálčivejších problémov žiačok a žiakov indikovaných v prieskume”. Viac o pripravovanom prieskume prezrádza zakladateľka projektu Skutočne zdravá škola, Anetta Vaculíková.

Anetta Vaculíková (so svojou dcérkou Anettkou) sa dlhodobo venuje osvete zdravého stravovania (nie len) detí

Chcete sa pridať?

V prípade záujmu o zapojenie sa do projektu nás neváhajte kontaktovať emailom alebo sa priamo zaregistrovať do nášho projektu Skutočne zdravá škola tu. O ďalšom priebehu prieskumu vás naši koordinátori budú informovať.

Kontaktná osoba pre médiá:

Anetta Vaculíková
jasom@anettavaculikova.com
+421 905 929 066

Zakladateľka projektu Skutočne zdravá škola

Online webinár 22.12.2020 – Jedlo ako súčasť zdravého životného štýlu očami Skutočne zdravej školy

*Za poskytnutie faktov a štatistických údajov ďakujeme prieskumnej agentúre 2muse.

Zdroj foto: Anetta Vaculíková a Skutočne zdravá škola

zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

sledujte nás na:

FacebooklinkedininstagramFacebooklinkedininstagram