Medzinárodný deň školského stravovania: K stravovaniu v školách je potrebné zmeniť celkový prístup

838
foto: Canva

Mnohé európske organizácie a inštitúcie každoročne využívajú Medzinárodný deň školského stravovania (9. marec) ako príležitosť na zvýšenie povedomia o dôležitosti poskytovania zdravých a udržateľne vyrábaných jedál deťom.

Vzhľadom na krízu životných nákladov, ktorá ovplyvňuje prístup k potravinám a ich cenovú dostupnosť, a vzhľadom na to, že každé tretie dieťa v Európe trpí obezitou alebo nadváhou, tohtoročná téma tohto dňa – „Naše meniace sa potraviny – metódy, jedálne lístky a jedlá“ zdôrazňuje potrebu venovať pozornosť tomu, čo sa podáva v školách.

Zmeny receptov a ingrediencií na prvom mieste

Okrem týchto zmien v školách existuje mnoho súvisiacich zmien a úloh, ku ktorým sa školy môžu zaviazať, aby zabezpečili, že deti budú mať prístup k potravinám z udržateľných zdrojov a osvoja si zdravé stravovacie návyky. Na Slovensku sú školy súčasťou projektu SchoolFood4Change financovaného EÚ, ktorého cieľom je šíriť novú kultúru stravovania z tanierov v školských jedálňach až po taniere všetkých ostatných, a to prostredníctvom „Celoškolského prístupu k stravovaniu“.

Skutočne zdravá škola o.z. podporuje tieto školy a zapojené subjekty, ktoré skúmajú nové spôsoby narábania s potravinami a prípravou školského stravovania. Celkovo SchoolFood4Change spolupracuje s viac ako 3 000 školami, ktoré podporuje 43 organizácií v 12 krajinách, čím sa vytvára európska podporná sieť s možnosťou vzájomnej inšpirácie, výmeny osvedčených postupov, rád a skúseností s učením. V čase rastúcich cien potravín a životných nákladov, nedostatku rôznych surovín a klimatickej krízy sa poskytovanie školského stravovania a adekvátne vzdelávanie o súvisiacich témach, ako je (miestna) kultúra potravín a ich pestovanie, stáva stále aktuálnejším.

Čo znamená „Celoškolský prístup k stravovaniu“?

Táto úloha si vyžaduje tímovú prácu a zapojenie zamestnancov škôl, školských kuchárov a iných pracovníkov, žiakov a ďalších zainteresovaných strán, ako sú napríklad tvorcovia miestnych politík a dodávatelia. S cieľom poskytnúť školám a miestnym / regionálnym orgánom čo najlepšiu podporu vypracovali odborníci z organizácie SchoolFood4Change usmernenia a koncepcie, ktoré sprevádzajú procesy zmien v školách. Cieľom je umožniť školám ponúkať a propagovať zdravé a trvalo udržateľné potraviny a posilniť postavenie žiakov pri výbere správnych potravín.

„Celoškolský prístup k potravinám“ vychádza zo skutočnosti, že deti automaticky neuprednostňujú nutrične nevyvážené potraviny. V skutočnosti je výučba detí o výžive v škole spojená so silnejšími implicitnými postojmi, že zdravé jedlo je chutné. Ide o vytvorenie prostredia, v ktorom deti a mládež uprednostňujú konzumáciu zdravých a udržateľne získaných potravín.

Zaujíma vás, ako fungujú slovenské školské jedálne priamo z interného pohľadu vedúcej? Prečítajte si náš rozhovor s Danielou Mlyniskou, ktorá upozornila na chyby v systéme, no zaspomínala aj na úsmevné a príjemné zážitky s deťmi.

Revízia existujúcich procesov verejného obstarávania potravín, t. j. nákup potravín a služieb jedální verejnými orgánmi, ktoré tieto verejné jedálne spravujú, predstavuje dôležitý krok v reťazci zabezpečovania zdravého a udržateľného stravovania v školách. Udržateľné verejné obstarávanie potravín sa považuje za silný nástroj na transformáciu nášho súčasného potravinového systému na udržateľnejší.

Pokiaľ ide o spotrebu potravín, stravovacie návyky a vedomosti o výžive, školy môžu byť katalyzátorom systémových a viacstranných zmien. Keďže miestne a regionálne samosprávy majú často za úlohu spravovať školské jedálne, je potrebné im poskytnúť primeranú podporu a usmernenia, aby mohli všetkým deťom poskytovať zdravé a udržateľné školské stravovanie.

Rozprávajme sa o obezite

Dňa 4. marca sme si zároveň pripomenuli svetový deň obezity. Tento rok sa celosvetová osvetová kampaň nesie v duchu témy „Zmeňme perspektívu: Rozprávajme sa o obezite“. Obezita je celosvetovo na vzostupe a úsilie o jej riešenie sa často komplikuje pre mylné predstavy o faktoroch zvyšujúcich riziko vzniku obezity a ich vplyve na zdravie človeka. Celosvetová kampaň sa preto tento rok sústredí najmä na dialóg o menej známych príčinách obezity a poukazuje na také faktory, ktoré jednotlivec nemá pod kontrolou.

Obezita jednotlivcov totiž môže mať rozličné príčiny, prípadne sa na nej môže podieľať viacero faktorov naraz. Odporúčanie viac cvičiť a menej jesť síce môže pomôcť niektorým ľuďom s obezitou, no ignoruje ostatné hybné sily obezity – napríklad podlomené duševné zdravie, významné životné udalosti, nedostupnú liečbu, stigmu alebo robustný marketing potravín, ktoré nepatria na zdravý jedálniček.

Až keď pochopíme komplexné korene obezity, dokážeme podniknúť také kroky, ktoré fungujú pre našu populáciu, naše komunity a naše telá. Obezita je celosvetovo rozšírené chronické ochorenie. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) žije väčšina svetovej populácie v krajinách, kde obezita zabíja častejšie než nedostatok potravy. Nadhmotnosťou celosvetovo trpia asi 2 miliardy ľudí, predpokladá sa, že asi 800 miliónov má obezitu.

SchoolFood4Change (SF4C) sa zameriava na zapojenie škôl ako katalyzátorov transformácie potravinového systému smerom k stravovaniu, ktoré je chutné a zdravé pre ľudí aj planétu. Preto 43 organizácií z 12 európskych krajín, koordinovaných organizáciou ICLEI – Local Governments for Sustainability, privádza k jednému stolu všetkých relevantných školských potravinových činiteľov: od študentov, rodičov a učiteľov, farmárov, kuchárov a zamestnancov jedální až po odborníkov z oblasti udržateľného obstarávania potravín, dietológov a miestne podniky. Srdcom projektu je trojitý prístup, ktorý zahŕňa udržateľné obstarávanie potravín, celkové zdravé stravovanie a holistický prístup „Whole School Food Approach“. SF4C je financovaný z programu Európskej únie Horizont 2020. Projekt začal v januári 2022 a potrvá štyri roky. Zistenia budú replikovateľné v rámci EÚ aj mimo nej.
foto: Canva

Obezita postihuje aj deti

Je alarmujúce, že obezita celosvetovo postihuje aj 250 miliónov detí. Výskyt obezity na Slovensku sledujeme aj prostredníctvom pravidelného reprezentatívneho prieskumu Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR. Predbežne spracované údaje za rok 2022 ukázali, že s obezitou žije vyše 17 % dospelých obyvateľov Slovenska. K nadváhe sa v prieskume prihlásilo dokonca až 37 % účastníkov.

Obezita spôsobuje vážne komplikácie zdravia, ktoré znižujú kvalitu života jednotlivca a v neposlednom rade zvyšujú náklady potrebné na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti. Dochádza k nahromadeniu tuku v ľudskom organizme, ktoré vedie k zhoršeniu zdravotného stavu obézneho človeka. Obezita vo veľkej miere prispieva k rozvoju ďalších chronických neprenosných ochorení, ktorými sú napríklad: choroby srdca, obličiek a pečene, vysoký krvný tlak, diabetes mellitus či viaceré druhy rakoviny (rakovina prsníka, maternice, hrubého čreva, prostaty a pod.). Obezita môže taktiež negatívne vplývať na psychiku daného jednotlivca, ktorý môže trpieť depresiami a byť stigmatizovaný.

U obéznych pacientov je v porovnaní s osobami s primeranou hmotnosťou až trikrát väčšie riziko, že budú čeliť rôznym onkologickým ochoreniam, cukrovke, či artériovej hypertenzii. Keďže obezita patrí medzi komplexné ochorenia s vážnymi dopadmi na fungovanie tela, jej liečbu sa oplatí zveriť do rúk lekára – špecialistu. Vyškolený zdravotník posúdi významné faktory, ktoré sa u jednotlivca podieľali na vzniku obezity, a pomôže nastaviť primerané a udržateľné ciele.

Výhradnú zodpovednosť za obsah nesú autori. Obsah nemusí nutne odrážať stanovisko Európskej komisie. Európska komisia tiež nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nich obsiahnutých.

zdroje: tlačová správa projektu Skutočne zdravá škola / Terézia Hubáčková

zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin
reklama