Ako funguje vývoz a likvidácia kuchynského odpadu z reštauračných zariadení v praxi

6207
Vývoz, likvidácia kuchynského odpadu z reštauračných zariadení v praxi
zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

V poslednom čase stále častejšie počuť v médiách informácie o tom, koľko veľa potravín sa neustále vyhadzuje. Jednak na základe ukončenia doby spotreby najmä v obchodných prevádzkach ale aj v reštauračných prevádzkach z rôznych iných dôvodov. O problematike likvidácie a vývozu biologického rozložiteľného kuchynského odpadu nám porozprával Matej Bondra – konateľ spoločnosti ESPIK Group s.r.o.

Načo by si mali prevádzky pri vývoze odpadu dávať pozor ?

V prvom rade je dôležité aby prevádzky mali uzatvorenú zmluvu zo spoločnosťou ktorá má na odvoz, likvidáciu odpadu príslušne rozhodnutia životného prostredia ako aj veterinárnej a potravinovej správy. Samotná zmluva nepostačuje treba dodržiavať reálny vývozu odpadu a to minimálne 1x týždenne. V rámci úradných kontrol je potrebné sa vždy preukázať aj zberným listom, dokladom o vývoze odpadu a jeho evidenčným listom.  Dôležité mať vždy správne označené zberné nádoby na odpad, ktoré nemôžu byť zameniteľná s inou nádobou.  Najväčším problémom je vedenie evidencie odpadu. Tabuľka na evidenciu odpadu, ako aj ohlasovacia povinnosť  s nakladaním s odpadom  je na prvý pohľad pre bežného človeka doslova nepochopiteľná, nakoľko sa tam uvádzajú samé kódy nakladania a iné špecifikácie. My osobne sme museli podstúpiť niekoľko školení ohľadom evidencie odpadu a nového zákona aby sme porozumeli daným povinnostiam, kde z môjho pohľadu neverím tomu, že niekto danú tabuľku dokáže vyplniť na prvý pokus. Veľmi dôležité je aj to, aby každá prevádzka do konca februára nasledujúceho roka odovzdala ohlasovaciu povinnosť nakladania s odpadom za predchádzajúci rok príslušnému úradu životného prostredia. Z praxi vieme, že ohlasovacia povinnosť a evidencia odpadu je prvá vec, ktorá sa kontroluje v rámci úradných kontrol .

Ako  funguje evidencia odpadu?

Každý producent, pôvodca odpadu ako aj držiteľ je povinný viesť si evidenciu odpadov na vzore tlačiva vyhlášky ministerstva životného prostredia, ktoré slúži k priebežnému zaznamenávaniu množstva odpadov u pôvodcu – držiteľa odpadov. Evidencia slúži ako podklad k vyplneniu ročného hlásenia o vzniku odpadu a nakladaním s ním. V tlačive ohlasovacej povinnosti ročného hlásenia sa uvádzajú sumárne údaje za uplynulý rok, podľa jednotlivých druhov odpadu a spôsobu nakladania s ním.

Vývoz, likvidácia kuchynského odpadu z reštauračných zariadení v praxi
Zdroj foto: ESPIK Group s.r.o
Ste zákazník reštaurácií? Pozrite si aké je dnes denné menu vo Vašom okolí. 

Ste majiteľ alebo manažér reštaurácie? Pridajte sa na portál Menučka 
a uverejňujte tu Vašu aktuálnu ponuku jedál a denného menu. 
Priama registrácia tu.

Naším zákazníkom  sme formu evidencie odpadu uľahčili tým, že evidenciu odpadu vedieme elektronicky za nich. Pri podpísaní zmluvy o vývoze odpadu sa vygenerujú prihlasovacie údaje do našej online evidencie odpadu ( www.evidenciaodpadov.sk), kde majú prístup k evidenčným listom odpadu, ako aj vopred vyplnenej šablone ohlasovacej povinnosti s celkovým súpisom odovzdaných odpadov a kódmi nakladania. V podstate evidenciu odpadov vedieme za našich zákazníkov, kde na konci roka  posielame vyrozumenie o reporte a pripravené podklady, ktoré sú potrebné odovzdať príslušným orgánom. Nakoľko prevádzky si musia evidovať v evidenčnom liste aj na iný odpad ktorý u nich vzniká, rozhodli sme sa celý systém evidencie odpadu  na novo prerobiť tak, aby si prevádzky vedeli viesť evidenciu aj v rámci iného odpadu a taktiež aby prevádzky ktorým odpad nelikvidujeme si vedeli samostatne viesť evidenciu a povinnosti s tým spojené.

Podľa čoho si vybrať správnu firmu ?

Každý pôvodca odpadu by mali dbať na to aby si vybrali silného partnera pri odvoze, zhodnotení, zneškodnení daného odpadu. Základ je  aby poskytované služby spĺňali viac než len štandard a zodpovedali príslušnej cene. Je kopec firiem ktoré vzniknú na margo toho  že odpad reálne nikdy nezbierajú, vypisujú len tzv. dodatočný zberný doklad a za zmluvu si účtujú mesačný poplatok. Prevádzky sú spokojné, majú zmluvu nikto ich netlačí a firma má zasa pravidelný príjem. Samozrejme toto je beh na krátku trasu. Niektoré konkurenčné firmy idú zasa na kvantitu, kde ich cieľom je podpísať čo najviac zmluv a následne dôjdu do problému, že kapacitne to nestíhajú zbierať, chýbajú im zberné nádoby na výmenu, chyba im jasná logistika a personál čo vedie k tomu že z rýchlym rastom je aj rýchle ukončenie zmluvy.

Čisté a označené zberné nádoby podľa potrieb prevádzky
Štandardne sa používajú zberné nádoby o objeme 60 L ktoré majú hlboké hrdlo (samozrejme podľa potreby prevádzky), tesniace gumičky na veku, veko s pevnou kovovou obručou, dobre uzatvárateľné. zodpovedajúce pravidelnej sanitácií.
Zberné nádoby sa poskytujú bezplatne, avšak niektoré spoločností majú spracovanú nižšiu cenu pri odvoze odpadu, kde v rámci dodatku si účtujú zapožičanie zberných nádob.
Pravidelný vývoz odpadu. Pri podpisovaní zmluvy je potrebné si stanoviť presnú frekvenciu odvozu kuchynského odpadu a počty zberných nádob.  Treba brať v úvahu, že biologicky rozložiteľný odpad podlieha rozkladu, kde v letných mesiacoch môže zbernej nádobe kysnúť a vytvárať nepríjemný zápach a úrad verejného zdravotníctva nemusí danú frekvenciu akceptovať. Pri cenotvorbe si treba dávať pozor, či zmluva obsahuje jednotnú cenu, alebo ešte aj skryté poplatky za manipulačné a dopravné náklady skryté v dodatkoch zmluvy. Vývoz by mal byť potvrdený zberným listom, ktorý by mal obsahovať katalóg odpadu a jeho zaradenie, množstvo, úradný kód v rámci nakladania, identifikačné údaje spoločnosti ktorá daný odpad prevzala, ŠPZ automobilu, dátum prevzatia a podpis.
Príslušné povolenia, rozhodnutia Pri podpisovaní zmlúv o poskytovaní služieb je potrebné si overiť či daná firma má príslušné rozhodnutia udelené okresným úradom životného prostredia ako aj regionálnou a veterinárnou správou. Firma by sa mala preukázať akým spôsobom daný odpad likviduje, zhodnocuje, preukázať sa príslušným kódom nakladania.

Ako v praxi funguje vývoz odpadu?

Podľa potrieb zákazníkov, ako aj pre zvyšovanie kvalít našich služieb sme si podľa vypracovanej analýzy nechali vytvoriť plne automatizovaný online systém vedenia evidencie prevádzok. Podľa zmluvne dohodnutej frekvencií zberu odpadu štandardne 4až 12x mesačne sa prevádzke systémovo nastaví jednotná trasa, auto ako aj šofér ktorý má danú prevádzku na starosti.

Vývoz, likvidácia kuchynského odpadu z reštauračných zariadení v praxi
Zdroj foto: ESPIK Group s.r.o

Zber ako aj všetky potrebné údaje k danému dňu a prevádzkam systém generuje plne automaticky pre každého šoféra samostatne. V rámci efektivity systém vygeneruje presne množstvo zberných nádob potrebných pre daný deň, predpokladaná kapacita odpadu, usporiadanie prevádzok od prvej až po poslednú podľa frekvencií vývozu a obťažnosti návštevy, kde systém zároveň slúži ako navigácia, zakreslenia polohy adresy prevádzky.

Vďaka tomuto systémovému nastaveniu vieme  ponúknuť viac ako len základne služby, kde zabudnutie návštevy prevádzky je v tomto smere prakticky vylúčené, samozrejme pokiaľ nezlyhá ľudský faktor. V prípade sviatkov, ale iných faktorov prečo v daný deň nemohol byť zber odpadu vykonaný sa zber presúva na najbližší voľný pracovný deň.

Aká je cena za vývoz kuchynského odpadu ?

Každá firma si nastavuje cenovú politiku individuálne. Cena sa  posudzuje jednotlivo a to hlavne z dôvodu ako často sa daný smer navštevuje, koľko zberných nádob prevádzka potrebuje, akú frekvenciu, dostupnosť a uskladnenie nádob jej treba.

V rámci  použitých jedlých olejov a tukov je odvoz bezplatný, v niektorých prípadoch sa daný odpad vykupuje. Naša firma poskytujeme finančnú kompenzáciu  za daný odpad, alebo kompenzáciu v rámci bodového systému, kde môžu za odpad čerpať rôzne produkty v podľa nášho produktového katalógu (www.prepalenyolej.sk). Samozrejme každá firma si nastavuje cenovú politiku individuálne  aby sa udržali na trhu a získali zákazníkov, ale ako som vyššie spomínal niektoré idú s cenou na úkor kvality poskytovaných služieb.

Ako sa odpad zhodnocuje a kde končí ?

Kuchynské odpady sa prevažne likvidujú v bioplynovej stanici ktoré majú na likvidáciu príslušné povolenia. Momentálne na Slovenskom trhu fungujú tri bioplynové stanice ktoré daný odpad prijímajú. Odpad sa taktiež dá ešte kompostovať, kompostovanie musí prebiehať hygienizačným procesom no v princípe kompostovanie je finančne náročnejšie ako likvidácia v bioplynovej stanice.

Použité jedlé oleje a tuky nemusía byť odpadom ktorý zaťažuje životné prostredie, ale je možnosť  ho recyklovať, zhodnotiť  viacerými spôsobmi  a vyrobiť rôzne produkty, kde  vo veľkej miere  je využívaný hlavne v energetickom priemysle  ako základná komodita pri výrobe biopalív.

priemysle ako základná komodita pri výrobe biopalív. Spoločnosť ESPIK Group s.r.o sa venuje komplexnému zberu týchto odpadov za účelom likvidácie, zhodnoteniaSpoločnosť  ESPIK Group s.r.o  sa venuje komplexnému zberu týchto odpadov za účelom likvidácie, zhodnotenia. Zabezpečuje zber, odvoz a následnú prípravu pred zhodnotením. Spolupracuje s hotelmi, reštauráciami, obcami, , jedálňami, prevádzkami rýchleho občerstvenia a ostatnými stravovanými zariadeniami.

Kontakt: infolinka: 0950 401 401 l web: www.espik.sk

Zdroj: ESPIK Group s.r.o, Hotelier, jeseň 2016

zdieľať tento článok na:
FacebooktwitterlinkedinFacebooktwitterlinkedin

sledujte nás na:

FacebooklinkedininstagramFacebooklinkedininstagram